QS. Ali 'Imran [3:16]

Family of Imran

اَلَّذِيْنَيَقُوْلُوْنَرَبَّنَآاِنَّنَآاٰمَنَّافَاغْفِرْلَنَاذُنُوْبَنَاوَقِنَاعَذَابَالنَّارِ١٦

alladziina yaquuluuna rabbanaa innanaa aamannaa faghfir lanaa dzunuubanaa waqinaa 'adzaaba alnnaari

Those who say, "Our Lord, indeed we have believed, so forgive us our sins and protect us from the punishment of the Fire," [16]

— Sahih International

Share via WhatsappShare via FacebookShare via Twitter